• home
  • Právní ujednání

Právní ujednání

Vlastníkem těchto webových stránek je PROMTINVEST spol. s r.o., náměstí Republiky 3, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO 49607286. Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek, a na základě výpadku jejich provozu.

 

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění.

 

Výrobky FABER procházejí neustálým technickým vývojem. Vlastník stránek si proto vyhrazuje možné změny technických parametrů nebo cen. Zobrazené fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí přesně odpovídat realitě.

 

Nabídka modelů, jejich provedení a ceny se řídí ceníkem platným pro dané období.

 

Tato webová stránka obsahuje text, fotografie a další materiály chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví v tomto materiálu patří buď společnosti PROMTINVEST spol. s r.o. nebo na ně má tato společnost licenci od vlastníka těchto práv.

 

Při užívání webových stránek je zakázáno:

Pro jinou než osobní potřebu kopírovat (vytisknutím na papír, ukládáním na disk nebo jakýmkoliv jiným způsobem), distribuovat (včetně šíření kopií), rozesílat, upravovat nebo jakkoliv porušovat nebo jinak používat jakýkoliv materiál obsažený na této webové stránce. Tato omezení se vztahují na celky nebo části materiálu na webové stránce.

Z materiálu zkopírovaného nebo vytištěného z webové stránky odstranit jakýkoliv copyright, obchodní značku nebo jiná označení duševního vlastnictví obsažená v originálním materiálu.

Vytvářet odkazy na tuto webovou stránku bez našeho výslovného písemného souhlasu.

 

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, kontaktujte nás. Veškeré potřebné materiály Vám poskytneme na základě smluvního ujednání.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany správce.

 

Správce:

PROMTINVEST spol. s r.o.

 

Nám. Republiky 1487/3
591 01 Žďár nad Sázavou

 

Tel.: +420 566 630 160
E-mail: info@odsavacefaber.cz

 

IČO: 49607286
DIČ: CZ49607286
Krajský soud v Brně, oddíl C, složka 38952

 

Legislativa

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

 

Rozsah zpracovaných údajů správcem

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb správci poskytne.

 

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Předávání osobních údajů třetím stranám

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

 

Práva uživatele

Právo na přístup k osobním údajům -  uživatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů – uživatel má právo zažádat správce o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které správce o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů uživatele. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.

 

Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje může správce zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

 

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.